โครงงาน

 

Homeเกี่ยวกับโปรแกรมทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4

 

 

 

การสืบค้นข้อมูล 
บัญญัติ 10 ประการ 
โครงงาน 
ใบงานโครงงาน 

 

  

 บทบาทและความสำคัญของโครงงาน

            โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ (Process) โดยให้อิสระกับนักเรียนเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองว่าจะทำโครงงานอะไร มีการวางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางเอาไว้ โดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือ เท่าที่จะหาได้ภายใต้การแนะนำ กระตุ้นความคิด และกระตุ้นการทำงานจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ

          ความสำคัญของโครงงานจึงอยู่ที่การเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่

      1.    เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นเอง
2.    นักเรียนได้วางแผนการทำงานเอง
3.    นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเอง
4.    ได้นำเสนอโครงงาน
5.    ด้ร่วมกำหนดแนวทางวัดผลด้วยตนเอง

  หลักการเขียนโครงงาน

            การเขียนโครงงานมีหลักการเขียนแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงงาน ในที่นี้จะกล่าวถึงโครงงานประเภทสำรวจ รวบรวมข้อมูล (Survey research project) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด

            โครงงานประเภทสำรวจ รวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากที่มีอยู่ แล้วนำมาจัดจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชนของเรา การศึกษาชนิดของสมุนไพรในการรักษาโรค การศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับนกเป็ดน้ำ เป็นต้น

โครงงานสำรวจรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้

          1. ขั้นกำหนดปัญหา/อยากรู้
              การกำหนดปัญหา ต้องเกิดจากการตั้งคำถามขึ้นมาก่อน  เช่น อยากทราบว่าทำไมนักเรียนโรงเรียนของเราจึงมาสายเป็นประจำ, ทำไมนักเรียน ม.ต้น ไม่ชอบแต่งเครื่องแบบ, ยากทราบว่ามีอาจารย์กี่คนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ 

          2. ขั้นตั้งสมมติฐาน
              เป็นการตั้งคำถามล่วงหน้าว่า คำตอบน่าจะเป็นอย่างนี้ เช่น คาดเดาว่า นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะตื่นสาย  
หรือ  น่าจะมีอาจารย์ใช้อินเตอร์เน็ตได้ ร้อยละ
70 
              การคาดเดาคำตอบอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้น เราได้ดำเนินการโครงงานจนจบ แล้ว ผลที่ได้จึงจะเป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง

          3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล
             เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

          4. ขั้นการวิเคราะห์
             เป็นขั้นตอนนำเอาข้อมูลทีได้มาเรียบเรียงหรือจัดระบบวิเคราะห์ออกมาเป็นคำอธิบาย ตัวเลข สถิติ  และแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

          5. ขั้นการอภิปรายผล
              เป็นขั้นตอนการนำเสนอด้วยการสรุปย่อ อธิบายถึงวิธีการทำโครงงาน ข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

 การบริหารโครงงานและการแก้ปัญหา

          การบริหารโครงงานและการแก้ปัญหา เป็นบทบาทของผู้รับผิดชอบหลักในการทำโครงงานหรือหัวหน้าโครงงาน ซึ่งจะต้องมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

      1.      ต้องทำความเข้าใจกับทีมงานเกี่ยวกับโครงงานที่ทำอย่างชัดเจน
2.      ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกทำงานหรือรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
3.      ต้องมีตารางทำงานและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ
4.      หากมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องปรึกษากันและช่วยกันแก้ปัญหา
5.      ช่วยกันนำเสนอและสรุปผลของโครงงาน

 การประเมินโครงงาน
        คือการประเมินความสำเร็จของโครงงาน โดยเน้นไปที่ความสำเร็จ 3 ด้าน คือ
        
1.
  ด้นพุทธิพิสัย  คือ การแลกเปลี่ยนความคิด ภาคทฤษฎี ความรู้ ความจำ
        
2.  ด้านทักษะพิสัย  คือ  การทำงานเน้นที่การวางแผนการทำงาน กระบวนการทำงาน และผลสำเร็จของงาน
        
3.
  ด้านจิตพิสัย  คือ  ความสนใจ  เจตคติต่องาน และคุณค่าด้านจิตใจอื่น ๆ